Zupa Pomysłów – Regulamin

Regulamin akcji „Bielańska Zupa Pomysłów”

Zasady ogólne:

 1. „Bielańska Zupa Pomysłów” (nazywa dalej BZP) jest akcją mającą na celu promowanie obywatelskiego zaangażowania w lokalną społeczność i rozwój okolicy.
 2. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Razem Dla Bielan, z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Agorze 23/29, wpisany do KRS pod nr 0000560821.
 3. BZP przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Oficjalną stroną internetową BZP jest www.razemdlabielan.waw.pl/zupa-pomyslow.
 5. BZP rozpoczyna się od momentu ogłoszenia informacji o akcji na stronie internetowej stowarzyszenia Razem Dla Bielan.
 6. BZP realizowany jest w formie osiedlowych edycji, które obejmują swym zasięgiem wybrane rejony dzielnicy Bielany w mieście Warszawa.
 7. Przystąpienie do BZP (wypełnienie i zgłoszenie formularza projektowego oraz udział w plebiscycie projektów zwanym spotkaniem końcowym) jest równoznaczne z akceptacją przez biorącego udział niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.
 8. Niespełnienie wymogów niniejszego Regulaminu skutkuje wykluczeniem danej osoby z BZP.

Zasady uczestnictwa:

 1. Wnioskodawcy zgłaszający swoje projekty do BZP zobowiązani są do wypełnienia formularza dostępnego w formie papierowej w miejscach wyznaczonych przez organizatora oraz na stronie internetowej akcji, a w którym zawarte muszą być następujące informacje:
  1. Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej projekt;
  2. Adres email oraz telefon osoby zgłaszającej projekt;
  3. Tytuł zgłaszanego projektu;
  4. Opis zgłaszanego projektu;
  5. Analizę wpływu na okolicę poprawnie zrealizowanego projektu;
  6. Przewidywany kosztorys projektu;
  7. Opis zaangażowania wnioskodawcy w realizację projektu;
 2. Wnioskodawca musi być osobą pełnoletnią.
 3. Ten sam wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 2 projekty.
 4. Zgłaszany projekt swoim planem realizacji nie może wykraczać poza obszar określony przez aktualną edycję akcji, jak w pkt. 6 zasad ogólnych.
 5. Zgłaszany projekt nie może swoim kosztem przekraczać kwoty 500 złotych.
 6. Komisja wyznaczona przez zarząd stowarzyszenia Razem Dla Bielan sprawdza zgłoszone projekty pod kątem zgodności z regulaminem oraz określa stopień ich wykonalności.
 7. Lista zgłoszeń, które pomyślnie przejdą analizę, zostanie opublikowana na stronie internetowej BZP najpóźniej do tygodnia przed spotkaniem końcowym.
 8. Spotkanie końcowe organizowane jest w terminie wyznaczonym przez stowarzyszenia Razem Dla Bielan i informacja o tym ogłaszana jest za pomocą mediów stowarzyszenia.
 9. Podczas spotkania końcowego przeprowadzana jest zbiórka publiczna organizowana przez komitet mieszkańców, której celem jest zebranie środków na realizację wybranego przez uczestników spotkania projektu.
 10. Każdy biorący udział w spotkaniu końcowym otrzymuje specjalny formularz do głosowania, w którym do wyboru będą wszystkie zakwalifikowane do plebiscytu projekty.
 11. Wnioskodawca zaakceptowanego projektu podczas spotkania końcowego otrzymuje co najmniej 5 minut, maksymalnie 10 minut, na prezentację swojego projektu. Może to zrobić w formie ustnej lub prezentacji komputerowej.
 12. Zwycięski projekt BZP zostaje wybrany w głosowaniu tajnym.
 13. Realizacji zwycięskiego projektu podejmuje się komitet organizacyjny zbiórki publicznej, we współpracy ze stowarzyszeniem Razem Dla Bielan oraz autorem zwycięskiego projektu.

Obowiązki i prawa organizatora:

 1. Organizator przeprowadza akcję informacyjną o BZP, w formie plakatów oraz ulotek.
 2. Organizator zobowiązuje się do przeanalizowania wniosków pod kątem zgodności z regulaminem oraz stopnia wykonalności i umieszczenia o nich informacji na stronie internetowej akcji.
 3. Organizator ma prawo do odrzucenia wniosków niespełniających wymogów regulaminu oraz niemożliwych do zrealizowania pod kątem finansowym i/lub logistycznym.
 4. Organizator finansuje organizację ciepłych posiłków na spotkanie końcowe dla każdego biorącego w nim udział uczestnika.

Postanowienia końcowe:

 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wykorzystania wyników akcji BZP do celów badawczych, statystycznych lub opiniotwórczych.