Statut Stowarzyszenia „Razem Dla Bielan”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Razem Dla Bielan”, w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

 • 2
 1. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
 • 3

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) i niniejszego Statutu oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

 • 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 • 5

Nazwa wraz z symbolami Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

 • 6
 1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 • 7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców Warszawy w szczególności Dzielnicy Bielany w życiu publicznym;
 2. Propagowanie idei samorządności;
 3. Zwiększenie świadomości mieszkańców Bielan na temat działalności samorządu terytorialnego;
 4. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających mieszkańcom spełnienie funkcji obywatelskich i zawodowych;
 5. Szerzenie wiedzy i świadomości o prawach i obowiązkach obywatelskich;
 6. Aktywizacja społeczna i zawodowa;
 7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 8. Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 9. Promowanie i organizowanie rekreacji ruchowej, sportu i zdrowego trybu życia;
 10. Promowanie i organizowanie akcji na rzecz ekologii i ochrony środowiska;
 11. Promowanie kultury oraz organizowanie działań i wydarzeń kulturalnych;
 12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
 13. Działania na rzecz organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem luz z którymi łaczy je umowa stowarzyszeniowa
 • 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat ochrony wolności i praw obywatelskich oraz swobód obywatelskich, edukacje prawną i ekonomiczną;
 2. Popularyzację inicjatyw naukowych, kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, organizacje konferencji, seminariów, imprez plenerowych i sportowych, szkoleń, debat oraz działalności wydawniczej;
 3. Wspieranie społecznych inicjatyw ustawodawczych oraz samorządowych inicjatyw samorządowych;
 4. Pomoc dzieciom, młodzieży, osobom starszym oraz osobom niepełnosprawnym
 5. Wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe, organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących działania zbieżne z celami statutowymi stowarzyszenia;
 6. W ramach realizacji celów statutowych stowarzyszenie może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE

 • 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy.

 • 10

Członkowie dzielą się na członków:

 1.  zwyczajnych, zwanych dalej Członkami;
 2. wspierających.
 • 11
 1. Przyjęcie Członka do Stowarzyszenia następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej. Wzór wzoru deklaracji członkowskiej przyjmuje Zarząd w formie uchwały. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc merytoryczną lub materialną w realizacji celów Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji i pozytywnej uchwale Zarządu Stowarzyszenia.
 • 12
 1. Członkowie mają prawo:
 2. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;
 3. biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie mają obowiązek:
 5. przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia;
 6. uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia;
 7. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 8. wpłacać regularnie składki członkowskie.
 9. Członkowie wspierający mają jedynie prawo do uzyskania w spra­wozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzysta­nia ich wsparcia.
 10. Członkowie wspierający mają obowiązek wspierać materialnie lub merytorycznie Stowarzyszenie.
 11. W przypadku braku udzielania wsparcia, o którym mowa w § 12 pkt 4 przez okres 6 miesięcy, członek wspierający może być wykluczony poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu  wygasa w przypadku:

 1. rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia;
 3. członka wspierającego – na skutek wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały na wniosek co najmniej ¼ członków Stowarzyszenia.
 4. śmierci członka;
 • 14
 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, niestosowanie się do uchwał władz Stowarzyszenia oraz postępowanie w sposób sprzeczny z celami Stowarzyszenia, członek może być ukarany przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Od decyzji Zarządu zainteresowanym przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może orzekać wobec Członków następujące kary:
 4. nagana,
 5. zawieszenie w prawach Członka na okres do 12 miesięcy,
 6. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 • 15

Rejestr członków prowadzi i przechowuje Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • 16
 1. Władze Stowarzyszenia wyrażają swoją wolę w drodze uchwał.
 2. Władze Stowarzyszenia  podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że Statut stanowi inaczej. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej ¼ członków uprawnionych do głosowania lub gdy wynika to z przepisów Statutu, przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.
 3. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do uczestnictwa w wyborach. Wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia dokonywany jest bezwzględną większością głosów.
 4. Odwołanie władz (członków władz) Stowarzyszenia następuje w trybie właściwym dla ich wyboru (powołania).
 5. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 6. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 7. Kadencja członków władz Stowarzyszenia trwa od dnia wyboru do dnia wyboru członków następnej kadencji.
 • 17
 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna;
  4. Komisja Likwidacyjna;
  5. Rada Stowarzyszenia
  6. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
  7. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.
  8. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zatwierdza sprawozdanie roczne z działalności Zarządu.
  9. Informacje o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia rozsyła członkom na adres podany przy rejestracji Zarząd Stowarzyszenia na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

6a. Powołany na zebraniu założycielskim – Komitet Założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację.

6b. Pierwsze Walne Zebranie Członków zwołuje przewodniczący Zebrania Założycielskiego niezwłocznie po rejestracji Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
 1. uchwala zmiany w Statucie Stowarzyszenia;
 2. wybiera i odwołuje Przewodniczącego Stowarzyszenia;
 3. wybiera i odwołuje od jednego do trzech wiceprzewodniczących Stowarzyszenia;
 4. wybiera co najmniej 3 członków Zarządu;
 5. wybiera i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej;
 6. rozpatruje kadencyjne sprawozdania Zarządu oraz udziela mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 7. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 8. rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych przez władze Stowarzyszenia oraz przez członków Stowarzyszenia;
 9. uzupełnia skład Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 1. Rada Stowarzyszenia jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie kierunków działań Stowarzyszenia w czasie między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia.
 2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.
 3. Spotkania Rady odbywają się na wniosek Przewodniczącego Rady albo Zarządu, nie rzadziej niż raz na rok.
 4. Spotkania Rady zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej 7 dni przed planowanym Spotkaniem.
 5. W skład Rady wchodzi od piętnastu do czterdziestu pięciu członków w tym:
 1. Przewodniczący Stowarzyszenia;
 2. Członkowie Zarządu;
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej;
 4. Członkowie wybrani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszeni;
 5. Do kompetencji Rady należy:
 6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady;
 7. uchwalenie regulaminu pracy Rady;
 8. opiniuje powołanie i odwołanie pełnomocników lub zespołów programowych do realizacji określonych zadań;
 9. inne kompetencje wynikające z niniejszego Statutu.
 10. Przewodniczący Stowarzyszenia:
 1. kieruje Stowarzyszeniem;
 2. reprezentuje Stowarzyszenie;
 3. zwołuje posiedzenia Zarządu, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami;
 4. może upoważnić innych członków Zarządu Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia w określonym zakresie.
 5. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady
 1. W skład Zarządu wchodzi od pięciu do jedenastu członków w tym:
 1. Przewodniczący Stowarzyszenia,
 2. od jednego do trzech wiceprzewodniczących, Sekretarz Generalny i Skarbnik Stowarzyszenia powoływani na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia przez Zarząd ze swojego grona;
 3. pozostali członkowie Zarządu wybrani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Stowarzyszenia co najmniej raz na trzy miesiące lub zawsze na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
 2. Zarząd Stowarzyszenia:
 1. zapewnia realizację uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 2. zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia;
 3. zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 4. ustala zasady polityki finansowej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości składek członkowskich;
 5. uchwala zasady bieżącej polityki Stowarzyszenia;
 6. podejmuje uchwały o wstąpieniu i występowaniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych;
 7. koordynuje bieżącą działalność Stowarzyszenia;
 8. opracowuje regulamin prac Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem zadań Wiceprzewodniczących, Sekretarza Generalnego i Skarbnika;
 9. powołuje i odwołuje pełnomocników lub zespoły programowe do realizacji określonych zadań.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od trzech do pięciu członków. Wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna:
 1. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności organów Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej
 2. sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przedstawia Zarządowi;
 3. może wystąpić do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi;
 4. występuje na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 5. kontroluje działalność Zarządu z własnej inicjatywy lub zawsze na wniosek co najmniej 2/5 Członków Stowarzyszenia.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, jej członkowie mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
 2. Komisja Likwidacyjna nie jest organem stałym Stowarzyszenia.
 3. Komisję Likwidacyjną powołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po przyjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 3 niniejszego Statutu.
 4. W skład Komisji Likwidacyjnej wchodzą:
 5. Przewodniczący Stowarzyszenia;
 6. Skarbnik Stowarzyszenia;
 7. Sekretarz Generalny;
 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 9. Oraz inne osoby wskazane w uchwale o powołaniu Komisji Likwidacyjnej

– Którzy sprawowali swoje funkcje w okresie 30 dniowym licząc od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 • 18
 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 1. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
 2. darowizn i dotacji;
 3. spadków na rzecz Stowarzyszenia;
 4. dochodów z ofiarności publicznej;
 5. dochodów ze składek członkowskich;
 6. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń z zakresu praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnieni są Przewodniczący Stowarzyszenia i Skarbnik bądź Sekretarz Generalny i Skarbnik.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 • 19
 1. Z wnioskiem o zmianę Statutu lub o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić:
 1. Komisja Rewizyjna;
 2. Zarząd;
 3. grupa co najmniej 3/5 członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 4. Zmiany statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia uchwalane są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ członków.
 5. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi czynności zgodnie z uchwalonymi wytycznymi.
 6. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może wskazać organizację lub instytucję, na rzecz której przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.