Nasze uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Wawrzyszew

Szanowni Państwo,

Po konsultacjach z mieszkańcami oraz w odpowiedzi na ich liczne uwagi, Stowarzyszenie Razem dla Bielan składa zdecydowany sprzeciw wobec przedłożonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla osiedla Wawrzyszew. Dokument ten wywołał wiele kontrowersji oraz wzbudził uzasadnione obawy odnośnie kształtowania ładu przestrzennego w tej części Bielan. Dostrzegamy w MPZP pozytywne aspekty, takie jak: proponowane powstrzymanie zabudowy tzw. Łączki Wawrzyszewskiej oraz wyznaczenie terenu pod usługi ochrony zdrowia, ale niniejszy Plan zawiera wiele rozwiązań niekorzystnych dla mieszkańców Osiedla.

Ograniczenie handlu na Bazarze Wolumen, dogęszczenie zabudowy nowymi inwestycjami mieszkaniowymi, dalsza degradacja klinów napowietrzających Warszawę od strony Kampinosu, brak terenów pod infrastrukturę publiczną (m.in. szkoły, przedszkola) mimo przewidywanego napływu dużej liczby nowych mieszkańców, wprowadzenie tranzytu samochodowego przez środek Wawrzyszewa, faktyczne zmniejszenie liczby miejsc parkingowych, brak wyznaczenia miejsca na tereny sportowo-rekreacyjne, bazowanie na danych wyjściowych m.in. z lat 2009-2011 — to najczęstsze uwagi, które przewijały się podczas rozmów z mieszkańcami w ostatnich tygodniach.

Sprzeciwiamy się degradacji Wawrzyszewa do kolejnego obszaru m. st. Warszawy, zdominowanego przez bezduszne betonowe konstrukcje i podzielone płotami działki. Sprzeciwiamy się karczowaniu drzew i zieleni, które niejednokrotnie są owocem pracy naszych Rodziców i Dziadków.  Sprzeciwiamy się MPZP w obecnej formie, bo Bielany zawsze kojarzyły się z Zielonymi Płucami Stolicy, a przedłożony dokument kłóci naszym zdaniem z charakterem i dziedzictwem naszej Dzielnicy.

Osiedle Wawrzyszew, które od czasu założenia w latach 70-tych było już kilkukrotnie dogęszczone nowymi budynkami m.in. wzdłuż ul. Wolumen, Wólczyńskiej oraz Sokratesa, boryka się z wieloma problemami, o których najlepiej wiedzą jego mieszkańcy. Podczas opracowywania nowego ładu przestrzennego dla Wawrzyszewa decydenci muszą uwzględnić nasz głos, głos Wawrzyszewian, którzy dziś ramię w ramię stają w obronie swojego bezpośredniego otoczenia i walczą razem o zwykły, ludzki wymiar wprowadzanych zmian.

W imieniu mieszkańców osiedla Wawrzyszew:

  • chcemy, aby osiedle stało się nowoczesne, jednak nie za wszelką cenę,
  • chcemy, aby mieszkańcy dobrze czuli się dobrze w swojej małej ojczyźnie – w swoim domu,
  • chcemy rozwiązania codziennych problemów, z którymi borykają się mieszkańcy.

Stowarzyszenie Razem dla Bielan nie jest przeciwne uchwaleniu MPZP, a wręcz odwrotnie – uważa, że jest to niezwykle pilny i potrzebny dokument, a słowa krytyki kierowane pod adresem tego dokumentu stanowią jedynie wyraz troski o mieszkańców Wawrzyszewa i przyszłość osiedla.

Po konsultacjach z mieszkańcami przygotowaliśmy uwagi, które sprowadzają się do najważniejszych punktów przedstawionych poniżej:

A) NIE dla:

– zabudowy Bazaru Wolumen oraz znaczącemu ograniczeniu jego powierzchni handlowej,

– zabudowy mieszkalnej wzdłuż ul. Sokratesa oraz ul. Reymonta, kosztem istniejącej tam zieleni oraz parkingów,

– ograniczenia powierzchni parkingowych wzdłuż ul. Sokratesa i al. Reymonta,

– przebicia ul. Tołstoja do ul. Petofiego, przebicia ul. Goldoniego do ul. Tołstoja, przebicia ul. Andersena do ul. Wolumen oraz utworzenia bezpośredniego łącznika pomiędzy ul. Andresena a ul. Wólczyńską,

– likwidacji terenów sportowo-rekreacyjnych położonych wzdłuż ul. Sokratesa,

B) TAK dla:

– utrzymania okolic Stawów Brustmana oraz tzw. Łączki Wawarzyszewskiej jako terenów zielonych, pozbawionych nowej zabudowy mieszkaniowej,

– wyznaczenia terenu pod tzw. usługi zdrowotne u zbiegu ul. Wolumen i Wergiliusza,

– zachowania jako terenów zielonych terenu położonego między ul. Andersena/Wólczyńską wzdłuż al. Reymonta,

– uporządkowania organizacji terenów parkingów wzdłuż ul. Dantego, ul. Wolumen, ul. Wólczyńskiej oraz przy MDK.

C) wnioskujemy o:

– podwyższenie zabudowy proponowanych wielopoziomowych parkingów do 3 kondygnacji,

– przeznaczenie terenów wzdłuż ul. Sokratesa pod terenów sportowo-rekreacyjnych,

– pozostawienia funkcji handlowych w obrębie obecnie istniejącego Bazaru Wolumen oraz dalszej jego modernizacji,

– ustalenie powierzchni przeznaczonej pod placówkę ochrony zdrowia na min. 50% oraz zwiększenia liczby miejsc parkingowych na terenie przyszłego ośrodka,

– uwzględnienie ogólnodostępnego przejścia bramnego pomiędzy ul. Dantego a ul. Wolumen na wysokości Szkoły Podstawowej 209,

– dopuszczenie rozbudowy szkół przy ul. Tołstoja, Kasprowicza oraz al. Reymonta do czterech kondygnacji,

– pozostawienie dotychczasowego układu i geometrii dróg,

– zmianę wysokości stawki procentowej z 30 % na 0,1 %, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renty planistycznej),

– ustalenie, że powierzchnia biologicznie czynna dla całości Planu powinna być realizowana w 100% na gruncie rodzimym.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*