Co dalej z łączką na Wawrzyszewie?

Agnieszka Głowicka-Miszczak i Radosław Sroczyński (stowarzyszenie Razem dla Bielan) podczas zbiórki podpisów pod wnioskiem o przyspieszenie procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wawrzyszewa.

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o podjętej przez mieszkańców Wawrzyszewa batalii, aby uratować przed zabudową tzw. „łączkę” pomiędzy ulicami Wolumen i Petofiego, mieszczącą się w bezpośrednim sąsiedztwie Stawów Brustmana. Co w tej sprawie wydarzyło się od tamtej pory?

Plany spadkobierców i sądowa walka

Spadkobiercy działek na których mieści się „łączka” zawarli z deweloperem „MARVIPOL” umowę na sprzedaż omawianego terenu. Planuje on postawić na tym obszarze wielopiętrowe bloki mieszkalne. Jednak, aby umowa ta mogła dojść do skutku muszą zostać spełnione pewne warunki. Między innymi musi zostać ustanowiona droga dojazdowa do działek, której aktualnie nie ma, oraz muszą zostać wydane warunki zabudowy dla tego terenu (tzw. „WZ”). Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy spadkobiercami i deweloperem, której wartość wynosi 9 200 000 złotych za obydwie działki, warunki te muszą być zrealizowane do września 2019 roku. Przedstawiciel spadkobierców pragnąc doprowadzić umowę do finalizacji wystąpił do WSM Wawrzyszew Nowy o ustanowienie drogi służebnej (dojazdowej) do działek, które sprzedać chce deweloperowi. W związku z odmową spółdzielni w tej sprawie, trafiła ona do Sądu, który również nie wyraził zgody na ustanowienie drogi dojazdowej. W związku z brakiem zgody na drogę, spadkobiercy działek postanowili nagle zmienić decyzję w sprawie budowy bloków i wystąpili z wnioskiem o budowę na terenie „łączki” parkingu samochodowego. Pomysł spadkobierców w związku z brakiem drogi dojazdowej wydawać by się mógł niemożliwy do zrealizowania, ale ku zdziwieniu mieszkańców Urząd Wojewody Mazowieckiego, wydał zgodę na jego budowę. Decyzja ta jest o tyle zadziwiająca, że przed wydaniem tej decyzji odbyło się spotkanie z wojewodą, zainicjowane przez radnych reprezentujących tą samą partię co on sam. Na spotkaniu tym wojewoda deklarował że przyjrzy się sprawie „łączki” i nie podejmie pochopnych działań. Tymczasem w międzyczasie… spadkobiercy zaczęli działać na terenie omawianych działek. Cały obszar ogrodzono wysokim płotem, co uniemożliwiło mieszkańcom korzystanie z zielonej polany. Właściciele złożyli też wniosek w Urzędzie Dzielnicy o wycięcie rosnących na niej drzew oraz zachęceni przychylnością Wojewody Mazowieckiego, złożyli kolejny wniosek o rozbudowę przyszłego parkingu o kolejne miejsca parkingowe. Działania te wydają się być przegotowaniami odpowiedniego zaplecza pod przyszłą budowę osiedla.

A co z planem zagospodarowania przestrzennego dla Wawrzyszewa?

Niejasne w sprawie zabudowy „łączki” są też działania urzędników z warszawskiego ratusza, którzy na początku 2012 roku z niewyjaśnionych przyczyn zaprzestali procedowania planu zagospodarowania przestrzennego dla Wawrzyszewa, który przewidywał, że teren przedmiotowych działek ma być terenem zieleni publicznej. Zaprzestanie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego zbiegło się z czasem kiedy to spadkobiercy walczyli o zwrot tego terenu. Podczas oficjalnego spotkania z mieszkańcami sam główny projektant planu mówił, że nie zna powodów wstrzymania przez Urząd Miasta całej procedury. Kolejne prace nad opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wawrzyszewa, ruszyły pod koniec 2017 r., już po ujawnieniu planów spadkobierców związanych ze sprzedażą działek i budową na nich osiedla. Niestety prace nad projektem nowego planu, również utknęły w martwym punkcie. Na spotkaniu w Urzędzie Dzielnicy 8 listopada 2017 roku w sprawie opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego, urzędnicy miasta zadeklarowali wyłożenie planu do konsultacji z mieszkańcami na początku 2018 r. Ratuszowi nie udało się dotrzymać tego terminu, wyznaczył nowy – koniec pierwszego kwartału 2018 r., który również nie został dotrzymany. Teraz mówi się o terminie wyłożenia planu do konsultacji na przełomie czerwca i lipca, a samo uchwalenie planu może nastąpić we wrześniu 2019 roku. Wszystko to daje czas spadkobiercom i deweloperowi na działa zmierzające ustanowienia drogi dojazdowej do działek i rozpoczęcie budowy osiedla. W związku z ciągle przekładanym terminem wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Wawrzyszewa, stowarzyszenie Razem dla Bielan zbiera wśród okolicznych mieszkańców podpisy, które dołączone zostaną do pisma skierowanego do Urzędu Miasta zawierającego wniosek mieszkańców o jak najszybsze wyłożenie do konsultacji społecznych projektu planu przedmiotowego planu.

Walka mieszkańców o uratowanie „łączki”

W celu niedopuszczenia do zabudowy łączki, grupa mieszkańców z osiedla Wawrzyszew Nowy zawiązała grupę protestacyjną pod nazwą „Grupa Protestacyjna Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wawrzyszew Nowy (w sprawie zmowy)”. Grupa ta wysłała między innymi pismo z prośbą o zajęcie się sprawą zwrotu działek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) oraz do Prokuratury. Skierowano również pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i do Ministerstwa Środowiska wskazując na negatywny wpływ budowy bloków na żyjące w obrębie „łączki” dzikie ptactwo, zwierzynę, unikatową roślinność oraz na możliwy negatywny wpływ budowy na poziom wód w Stawach Brustmana i przepływający przez ten teren Potok Bielański, który w swoim dalszym biegu płynie przez teren rezerwatu „Las Bielański”, objętego ochroną Natura 2000. Nasze stowarzyszenie Razem Dla Bielan również mocno zaangażowane w sprawę obrony „łączki”, w październiku 2017 roku zwróciło się z prośbą do Komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie, o przyjrzenie się sprawie zgodności z prawem zwrotu działek o numerach ewidencyjnych 157 i 117/4 spadkobiercom dawnych właścicieli, oraz zbadanie sprawy odszkodowań, jakie mieli dostać wywłaszczeni dawni właściciele działek. Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku, rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów wśród mieszkańców Wawrzyszewa pod wnioskiem skierowanym do Prezydenta Warszawy, Przewodniczącej Rady Warszawy oraz Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego, w sprawie przyspieszenia prac zmierzających do wyłożenia planu do konsultacji z mieszkańcami oraz uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (w skrócie: mpzp) dla Wawrzyszewa. Jako inicjatorzy całej akcji (stowarzyszenie Razem dla Bielan: Agnieszka Głowicka-Miszczak i Radosław Sroczyński), złożyliśmy pismo wraz z popierającymi je ponad siedemset podpisami mieszkańców w dniu 7 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. O odpowiedzi na nasze pismo oraz o dalszych losach łączki będziemy informować w kolejnych numerach naszej stowarzyszeniowej gazety Razem dla Bielan oraz na w grupach mieszkańców Wawrzyszewa na facebook (m.in. grupa „Osiedle Wawrzyszew Nowy – Bielany” i „Wawrzyszew to My!”).

Agnieszka Głowicka-Miszczak
Radosław Sroczyński

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*